Cercle des Exotiques Toulousains

Le raza

Le Raza

(serinus canaria)

 

Raza soleil bordermaker 1

 

Raza1 bordermaker

Raza bordermaker 2

Oiseau